سرور ابری آلمان NVMe از دیتاسنتر Hetzner

CX11

پردازنده 1 هسته
رم 2 گیگابایت DDR4
هارد 20 گیگابایت NVMe
پورت 10 گیگابیت
ترافیک 20 ترابایت
دیتاسنتر Hetzner

CPX11

پردازنده 2 هسته AMD
رم 2 گیگابایت DDR4
هارد 40 گیگابایت NVMe
پورت 10 گیگابیت
ترافیک 20 ترابایت
دیتاسنتر Hetzner

CX21

پردازنده 2 هسته
رم 4 گیگابایت DDR4
هارد 40 گیگابایت NVMe
پورت 10 گیگابیت
ترافیک 20 ترابایت
دیتاسنتر Hetzner

CPX21

پردازنده 3 هسته AMD
رم 4 گیگابایت DDR4
هارد 80 گیگابایت NVMe
پورت 10 گیگابیت
ترافیک 20 ترابایت
دیتاسنتر Hetzner

CX31

پردازنده 2 هسته
رم 8 گیگابایت DDR4
هارد 80 گیگابایت NVMe
پورت 10 گیگابیت
ترافیک 20 ترابایت
دیتاسنتر Hetzner

CPX31

پردازنده 4 هسته AMD
رم 8 گیگابایت DDR4
هارد 160 گیگابایت NVMe
پورت 10 گیگابیت
ترافیک 20 ترابایت
دیتاسنتر Hetzner

CX41

پردازنده 4 هسته
رم 16 گیگابایت DDR4
هارد 160 گیگابایت NVMe
پورت 10 گیگابیت
ترافیک 20 ترابایت
دیتاسنتر Hetzner

CPX41

پردازنده 8 هسته AMD
رم 16 گیگابایت DDR4
هارد 240 گیگابایت NVMe
پورت 10 گیگابیت
ترافیک 20 ترابایت
دیتاسنتر Hetzner

CX51

پردازنده 8 هسته
رم 32 گیگابایت DDR4
هارد 240 گیگابایت NVMe
پورت 10 گیگابیت
ترافیک 20 ترابایت
دیتاسنتر Hetzner

CPX51

پردازنده 16 هسته AMD
رم 32 گیگابایت DDR4
هارد 360 گیگابایت NVMe
پورت 10 گیگابیت
ترافیک 20 ترابایت
دیتاسنتر Hetzner